Huishoudelijk regelement

Club’77 is opgericht in 1977 vandaar deze naam. 

Aansluiten bij Club 77: 
Club lid: Men kan aansluiten bij “Club 77” in de loop van het jaar dat je bij Daf op Pensioen of brug-pensioen gesteld wordt. 

Partner lid: de partner van een clublid kan ook lid worden mits het betalen van het lidgeld. 

Het lidmaatschap van een partner lid kan behouden blijven na het overlijden van het Club lid. 

Externe leden: (max 20%) zie “Onderafdelingen artikel 2.5” huishoudelijk reglement PV. 

Bestuur: 

Het bestuur bestaat uit minimum 3 en maximum 7 leden.  

 • Met volgende functies: Voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuursleden. 
 • Jaarlijks wordt op de bijeenkomst van februari een ledenvergadering gehouden met bestuursverkiezingen. 
 • Jaarlijks is er een gedeelte van de bestuursleden ( zie beurtrol) uittredend maar herkiesbaar. 
 • Tenzij men schriftelijk ontslag neemt. Ontslag moet aangeboden worden voor het einde van het werkjaar. 
 • Van volgende functies: voorzitter, secretaris en penningmeester, kan er maar één per werkjaar uittredend en herkiesbaar zijn. 
 • Voor het bijwonen van deze ledenvergadering worden alle clubleden uitgenodigd via het maandelijkse clubblad. 

 
Lidgeld: 

 • Het lidgeld voor alle leden (club-leden, partner-leden & externe leden) van “Club 77” wordt door het bestuur in de maand november vastgelegd voor het komende werkjaar. Het bedrag wordt ieder jaar kenbaar gemaakt op de bijeenkomst van november en in het clubblad van november. 
 • De betaling van de lidgelden kan gebeuren als volgt: 

¤ In cash geld op de bijeenkomst van december (einde van het werkjaar) of in januari (begin volgend werkjaar). 

¤ Bij voorkeur door storting op reknr: BE07-7350-2063-9766 van club `77 met vermelding: naam + lidgeld club ’77. 

¤ Bij aansluiting in de loop van het werkjaar wordt er rekening gehouden met de resterende maanden (kwartaal). 

¤ Wat krijgt U terug voor uw lidgeld? 

 •   Clubleden: 
 • Het lidgeld voor alle leden (club-leden, partner-leden & externe leden) van “Club 77” wordt door het bestuur in de maand   november vastgelegd voor het komende werkjaar. Het bedrag wordt ieder jaar kenbaar gemaakt op de bijeenkomst van november en in het clubblad van november. 
 • U ontvangt een kortingspasje van de PV. Hiermede krijgt U korting bij diverse winkels die een overeenkomst hebben met de personeelsvereniging.  
 • Mits het doorgeven van een mailadres krijgt U alle info over de acties van deze winkels en van de activiteiten van PV. Dit mailadres wordt niet gebruikt voor andere doeleinden.  
 • Bij stopzetting van het lidmaatschap: gelieve dit pasje weer in te leveren bij het bestuur van Club ‘77. (Dit kortingspasje is eigendom van de personeelsvereniging van Daf Trucks)  
 • Deelnemen aan de maandelijkse bijeenkomsten, daguitstappen, reizen, demonstraties, jaarlijks ledenfeest (mits een bijdrage) enz.  
 • Alle inschrijvingen voor: PV-activiteiten gebeuren via bestuur club ’77. Met uitzondering van Center Parcs en Euro Disney. 
 • Men kan deelnemen aan de prijs van een PV lid.  

Als lid van Club’77 kan men aansluiten bij alle onderafdelingen van de personeelsvereniging door contact op te nemen met een van hun bestuursleden (men betaalt alleen het lidgeld van deze club, het lidgeld PV wordt betaald door Club ’77). 

      Partner leden: 

 • Zij hebben dezelfde rechten als de clubleden, maar men ontvangt maar één kortingspasje per gezin. 

      Externe leden: 

 • Zij worden niet toegelaten op de maandelijkse bijeenkomsten. 
 • Zij kunnen wel genieten van onze activiteiten zoals: ledenfeest, wandelingen, fietstochten, computerles, hobby. Voor de clubuitstappen hebben Club-leden voorrang. 
 • Zij kunnen zich geen kandidaat stellen voor een bestuursfunctie. 
 • Bij het niet betalen van het lidgeld blijft men nog één jaar in het bestand van de club. Men ontvangt geen informatie meer, en daarna wordt men uit het bestand verwijderd. 

Alle mogelijke gevallen die in het huishoudelijk reglement niet zijn voorzien, worden besproken in de eerstvolgende bestuursvergadering. 

    Voorzitter: Marcel Van Loy 

    Secretaresse: Lisette Lintermans 

Beurtrol verkiezingen onder voorbehoud: 

2022 uittredend en herkiesbaar:  

Lisette Lintermans (secretaris)  

2022 uittredend en niet herkiesbaar: 

Vanderauwera Alfons (ere – voorzitter) 

2023 uittredend en herkiesbaar: 

Jos Mangelschots (penningmeester) & Jos Hufkens (bestuurslid) 

2024 uittredend en herkiesbaar: 

Marcel Van Loy (voorzitter) & Heylen Jef (webside beheerder + bestuurslid) 

enz…